Myt #11 Sårskador på extremiteter och bål måste primärsutureras inom 6-8 timmar

Just när du ska gå in och bedöma Agda 87 år med buksmärta som väntat på din akutmottagning i 5 timmar kommer en av sjuksköterskorna till dig med ett RETTS-blad på en annan patient, Lars 25 år.

-Du måste ta den här patienten med en sårskada på överarmen, han har snart väntat i 6 timmar så snart går det inte att sy ihop såret längre och det behöver verkligen sys…

Bakgrund

Påståendet ” Sår på extremiteter och bål behöver sutereras  inom 6-8 timmar” lärs ut på läkarprogrammet, i kurslitteratur och i källor som exempelvis internetmedicin.seutan att någon källa till upprinnelsen till detta råd nämns. Teorin är att risken för sårinfektion ökar för sår som primärsutureras efter 6-8 timmar så att detta inte ska göras.

Metod

Pubmedsökning ”Emergency Department wound closure time”. 6 artiklar bedömdes vara relevanta för påståendet ovan.

Resultat:

Quinn JV et al 2013: Prospektiv observationsstudie av 2663 patienter med traumatiska sårskador som följdes upp med avseende påbland annat infektionsfrekvens efter 30 dagar. Ingen skillnad i infektionsfrekvens kunde ses mellan de som suturerats innan 12 timmar eller efter 12 timmar sedan skadans debut.

Eliya-Masamba MC et al 2013, Eliya MC et al 2011: Cochrane metaanalys av randomiserade kontrollerade studier på ämnet i syfte för att se evidensläget för bästa tidpunkt att suturera traumatiska sårskador utan att öka risken för infektion. Upprepat vid två tillfällen, vid bägge analystillfällena hittades  inga studier av tillräckligt hög kvalitet för att några slutsatser ska kunna dras.

Zehtabchi S et al 2012: Litteraturgenomgång av 418 studier varav 4 studier om totalt 3724 patienter inkluderades. Författarnas slutsats var att den generella kvaliteten på studierna var låg och att den enda studien som visade på ökad infektionsfrekvens var på ett litet patientmaterial (19 patienter) och sutur efter 12 timmar.

Waseem M et al 2012: Prospektiv observationsstudie på akutmottagning, 297 inkluderade patienter. 10 av dessa patienter utvecklade sårinfektion och vid statistisk analys av riskfaktorer för infektion konstaterades att mediantiden till sutur var 867 minuter (ca 14,5 h) i infektionsgruppen jämfört med 330 minuter (ca 5,5 h) i gruppen som inte utvecklade sårinfektion.

Van der Baar MT et al 2010: Prospektiv kohortstudie vid traumacenter, 425 patienter med traumatiska sårskador inkluderades varav 408 följdes upp 7-10 dagar senare för att bedöma infektionsfrekvens. Ingen ökad infektionsfrekvens kunde ses  i gruppen som suturerats efter 6 timmar jämfört med med de som suturerats innan 6 timmar passerat.

Diskussion

Evidensläget för att sårskador på extremitet eller bål måste sys inom 6-8 timmar är mycket svagt. Du gör sannolikt bäst i att ta hand om Agda 87 med buksmärta först.

Referenser

Eliya-Masamba MC, Banda GW. Primary closure versus delayed closure for non bite traumatic wounds within 24 hours post injury. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 22;10

Quinn JV, Polevoi SK, Kohn MA. Traumatic lacerations: what are the risks for infection and has the ‘golden period’ of laceration care disappeared? Emerg Med J. 2013 Jan 12.

Waseem M, Lakdawala V, Patel R, Kapoor R, Leber M, Sun X. Is there a relationship between wound infections and laceration closure times? Int J Emerg Med. 2012 Jul 26;5(1):32.

Zehtabchi S, Tan A, Yadav K, Badawy A, Lucchesi M. The impact of wound age on the infection rate of simple lacerations repaired in the emergency department.Injury. 2012 Nov;43(11):1793-8.

Eliya MC, Banda GW. Primary closure versus delayed closure for non bite traumatic wounds within 24 hours post injury. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7;(9)

van den Baar MT, van der Palen J, Vroon MI, Bertelink P, Hendrix R. Is time to closure a factor in the occurrence of infection in traumatic wounds? A prospective cohort study in a Dutch level 1 trauma centre. Emerg Med J. 2010 Jul;27(7):540-3.

 

Leave a Reply