MYT 3: Ge aldrig cefalosporiner till patienter med penicillinallergi!

Bakgrund
Betalaktamantibiotika är förstahandsbehandling mot flertalet infektioner, men begränsas i sin användning av överkänslighet. Många patienter uppger sig ha penicillinallergi, utan att ha haft en konstaterad IgE-medierad reaktion. Detta blir problematiskt när behandlande läkare ska ta ställning till antibiotikaval och då måste ta hänsyn till eventuell korsallergi med andra betalaktamer.

Metod

Sökning på pubmed efter reviewartiklar enligt sökorden ”penicillin beta lactam antibiotics cross-reactivity”.

Resultat [1, 2]

Totalt 25 sökträffar, varav 2 relevanta reviewartiklar jag fick tillgång till.

Upp emot 10 % av patienter reagerar på penicillin, <0.5 % med anafylaxi. Däremot är upp emot 90 % negativa vid pricktest. Detta då mängden IgE mot penicillin minskar med tiden, samt att många troligtvis ej haft en IgE-medierad reaktion.

Vid användning av första generationens cefalosporiner har det i tidiga studier rapporterats att upp emot 10 % av de patienter som i anamnesen uppgett penicillinallergi fått en allergisk reaktion vid administration.

I de senaste studierna har <1 % av patienter med penicillinallergi i anamnesen reagerat på första generationens cefalosporiner och av de med anamnes och positivt pricktest för penicillin reagerade ca 2 %. Minskningen kan förklaras av att tidigare beredningar av första generationens cefalosporiner innehöll spår av penicillin. Vid administration av andra och tredje generationens cefalosporiner var risken för allergisk reaktion försumbar.

Man rekommenderar att inte avstå från behandling med cefalosporiner vid låg misstanke om IgE-medierad allergisk reaktion på penicillin (negativt pricktest för penicillin, tidigare milda symtom såsom GI-besvär eller hudutslag utan klåda). Vid högre misstanke om IgE-medierad reaktion på penicillin (positivt pricktest för penicillin, allvarligare reaktioner) bör man vidta försiktighet, trots den låga risken för reaktion. Författarna föreslår att man ger en testdos (1/100-1/10 av full dos) under observation under 30 min. Därefter kan full dos ges om ingen reaktion observerats.

Diskussion

De senaste resultaten talar för att risken är låg för korsallergi mellan nyare cefalosporiner och penicillin. Betalaktamantibiotika är i nuläget förstahandsbehandling mot många infektioner, då effekten är högre och resistensutvecklingen är lägre än för andra antibiotika. Detta gäller särskilt vid allvarliga infektioner.

Det vore ur ett resistensperspektiv lönsamt att endast de patienter som riskerar farliga reaktioner på betalaktamer behandlas med andra antibiotikum och att man därmed strävar efter att i största möjliga mån behandla med betalaktamer, enligt rådande rekommendationer.

Referenser

1. Tangden T, Furebring M, Lowdin E, Werner S: [Cross allergy between penicillins and other beta lactam antibiotics–the risk is much less than previously thought]. Lakartidningen 2015, 112.

2. Kim MH, Lee JM: Diagnosis and management of immediate hypersensitivity reactions to cephalosporins. Allergy Asthma Immunol Res 2014, 6(6):485-495.

Se även http://www.strama.se