Myt 4: Ge inte Morfin innan läkaren bedömer den akuta buken!

Bakgrund

Kirurgdisken en fredagnatt. patienterna börjar strömma till. Det blir snabbt mycket folk, alla jobbar så fort de kan men väntetiderna ökar ju längre natten går. Patienterna har ont. En del har väldigt ont och blir närmast förnärmade när allt de erbjuds är 2 Alvedon. De som kommit med ambulans p.g.a. buksmärta kommer till akuten rejält smärtlindrade men efter ett tag går effekten ur. De ber efter mer och får till svar att de inte kan få någon smärtlindring innan de träffat läkaren. ”Men jag fick ju i ambulansen?!” säger de. ”Ja, men av oss kan du tyvärr inte få någonting” säger vi. ”Du får vänta…”. ”Det ska jag komma ihåg till nästa gång, att en måste ringa ambulans för att slippa ha ont…”

Myt

Patienter med akut buksmärta kan inte få smärtlindring i t.ex. form av opiater då det skulle försvåra undersökning, diagnostik och behandling.

Metod

En sökning i PubMed (2016-01-07) med orden ”early pain relief acute abdominal pain”.

Resultat

41 sökträffar varav 7 stycken artiklar ansågs relevanta för denna frågeställning.

  1. Kang et al. (2015) har studerat av 213 patienter med misstänkt appendicit och drar som slutsats att tidig smärtlindring av patienter med misstänkt appendicit inte påverkar diagnostiken. I studien används i.v. morfin som smärtlindring.

 

  1. Oguzturk et al. (2012) studerade 210 patienter med icke-traumatisk akut buksmärta som varat mindre än 72 timmar. Syftet med studien var att undersöka om administrering av paracetamol eller tramadol påverkade kliniska fynd ellerdiagnostik, vilket man kunde se att det inte gjorde.

 

  1. Kokki et al. (2005) har i sin studie av totalt 104 barn mellan 4-15 år syftat till att bl.a. undersöka effekten av oxycodone gällande diagnostik och kliniska fynd. Resultatet av studien visar att tidig administrering av oxycodone ger en signifikant smärtlindring utan att negativt påverka kliniska fynd eller försvåra diagnostik.

 

  1. Shabbir et al. (2004) har som syfte att undersöka väntetiden för patienter att erhålla smärtlindring i relation till subjektiv uppskattning av smärta och klinisk diagnos. 107 patienter undersöktes, 7 patienter exkluderades. Resultatet visar en medelväntetid för smärtlindring på 1,4h. Utmärkande är att kvinnor fick vänta betydligt längre på smärtlindring (medeltid: 129min) i jämförelse med män (medeltid: 69min). Författarna framhåller behovet av standardisering angående smärtlindring för patienter med akut buksmärta.

 

  1. Vermeulen et al. (1999) har i sin studie med totalt 340 patienter som syfte att undersöka påverkan av tidig smärtlindring med morfin, på ultraljudsledd diagnostik vid appendicitmisstanke. Författarnas slutsats är att Morfin inte påverkade diagnostiken i studien och att 100% av patienterna som skrevs ut utan kirurgisk intervention var korrekta bedömningar.

 

  1. Pace et al. (1996) undersöker i sin studie om administrering av Morfin påverkar resultatet för bedömningen av patienter med akut buksmärta. 71 patienter totalt fullföljde studien där författarna drar slutsatsen att morfin gav effektiv smärtlindring för akut buksmärta men påverkade inte läkarens förmåga att diagnostisera eller behandla patienten.

 

  1. Attard et al. (1992) undersöker hur effektiv administrering av Papaveretum (Spasmofen liknande preparat) verkar som smärtlindring för patienter med akut buksmärta och huruvida det har effekt på senare diagnostisering och behandling. Studien innefattar 100 patienter. Författarna menar att patienter som tidigt erbjuds analgetika i form av opiater upplever stor smärtlindring och att detta påverkar inte diagnostiken. Författarna framhåller att denna typ av patienter inte ska bli förvägrade effektiv behandling.

 

Diskussion

Ingen av de genomgångna artiklarna stödjer tesen att tidig administrering av analgetika skulle försvåra eller försämra diagnostik, undersökning och behandling för patienter med akut buksmärta.