Myt 5: Kom an, kom an pirater! (aka patienter med kornealabrasion ska ha ögonlapp.)

 

Myt: Patienter med kornealabrasion ska ha ögonlapp.

pirat1

Bakgrund: Du har precis tagit bort en främmande kropp från kornea på en patient och sköterskan kommer med piratlappen. Men finns det något som talar för att ögonlapp vid kornealabrasion påskyndar läkning eller minskar smärtan? Kan det rentav vara skadligt?

 

Metod: En Pubmed sökning gjordes med sökorden ”Patching AND corneal AND abrasion”. Endast reviewartiklar på engelska inkluderades.

 

Resultat: Sökningen gav 4 träffar varav 1 st relevant och som jag hade tillgång till.

 

Turner och Rabiu skrev 2006 denna Cochrane review där man analyserade befintlig evidens avseende lappning av öga efter korneal abrasion. Läkningen av kornealepitel samt graden av smärta valdes som primärt respektive sekundärt utfall.

Elva studier (randomiserade eller kvasi-randomiserade kontrollerade kliniska studier) med totalt 1014 deltagare inkluderades.

I sju studier fann man att patienter utan ögonlapp efter kornealabrasion läkte snabbare dag 1 jämfört med patienter med ögonlapp. Någon skillnad i läkning sågs inte dag 2 eller 3.

I två studier fann man att patienter utan ögonlapp uppgav mindre smärta jämfört med patienter med ögonlapp. Inga studier visade mindre upplevd smärta med ögonlapp.

Grupperna utan ögonlapp fick oftare adjuvant behandling med antibiotika och/eller cykloplegika vilket försvårar jämförelser. Författarna sammanfattar således att små (<10 mm2) kornealabrasioner inte bör behandlas med ögonlapp då detta varken påskyndar läkning eller minskar smärtupplevelsen. Dessutom förlorar patienter med ögonlapp sin binockulära syn vilket kan utsätta denne för onödig risk.

 

Diskussion: Rådande evidens talar för att du kan avstå ögonlappning vid mindre kornealabrasioner då det varken påskyndar läkning eller minskar smärtupplevelsen. Så nästa gång som du behandlar en mindre kornealabrasion, skippa ögonlappen! Den ställer säkert bara till det

och gör att patienten känner sig sjukare än hen är.pirat2