MYT 6: FREEZE after LP!

Myt: Efter LP måste man ligga stilla på rygg i minst en timme för att minska risken för postpunktionell huvudvärk.

Bakgrund: Det är lördag kväll. Din nästa patient ska genomgå LP. Du undrar var du ska lägga patienten efteråt då hen måste vila på rygg i minst en timme och akuten är överbelagd. Finns evidens för att sängläge efter LP minskar incidensen av postpunktionell huvudvärk?

Sängläge rekommenderas då postpunktionell huvudvärk väl har uppstått. 1902 rekommenderade Sicard att applicera detta även i förebyggande syfte1. Sedan dess har duration av immobilisering, position (ryggläge eller uppesittande) samt läget av huvudet (nedåtlutat eller inte) debatterats.

Metod: En sökning på pubmed med sökord ”post AND lumbar AND puncture AND headache AND prophylaxis” gjordes januari 2016. Endast reviewartiklar eller sammanfattningar av reviewartiklar på engelska inkluderades.

Resultat: Sökningen gav 19 träffar varav 3 var relevanta och som jag hade tillgång till.

Arevalo-Rodriguez et al (2013) inkluderade 23 randomiserade kontrollerade studier (RCT). De fann ingen evidens för att rutinmässig sängvila efter LP minskar incidensen av postpunktionell huvudvärk, snarare fanns indicier om att immobilisering skulle kunna öka incidensen1.

Williams et al (2008) inkluderade 2 systematiska reviews som behandlade frågan om sängläge efter LP. De fann ingen evidens för att sängläge minskar incidensen av postpunktionell huvudvärk. Även här påtalar författarna en icke-signifikant trend mot att förlängt sängläge snarare ökar incidensen2.

Jacobus (2012) sammanfattar och granskar en Cochrane systematisk review gjord av Sudlow och Warlow 2001. 14 RCT inkluderades. De fann inga hållpunkter för att sängläge minskar incidensen av postpunktionell huvudvärk. I en subanalys av de studier med högst kvalitet fann de en icke-signifikant trend mot att det var mindre incidens av huvudvärk hos de som mobiliserats tidigt3,4.

Diskussion: Det finns i nuläget ingen evidens för att sängläge efter LP minskar risken för postpunktionell huvudvärk. Trenden verkar snarare tala för att tidig mobilisering är att föredra även om det inte finns några starka evidens för detta.

Andra faktorer som sägs kunna minska incidensen av postpunktionell huvudvärk är att använda atraumatisk nål, att återsätta mandrängen i nålen innan denna dras ut och att om man använder skärande nål ha den skärande spetsen i durafibrernas riktning2. Denna begränsade litteraturgenomgång har inte undersökt dessa råd.

Ref:

  1. Arevalo-Rodriguez I et. al.; Posture and fliuds för preventing post-dural puncture headache; Cochrane Database Syst Rev; 2013 jul 12;7:CD009199

 

  1. Williams J et. al; Diagnostic lumbar puncture: minimizing complications.; Intern Med J: 2008 jul;38(7):587-91

 

  1. Jacobus C.H; Does Bed Rest Prevent Post-Lumbar Puncture Headache?; Ann Emerg Med. 2012 Feb;59(2): 139-40

 

  1. Sudlow CLM, Warlow CP. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD001790.