MYT 7: If you shake the brain, don´t wake the brain?

Bakgrund Du är primärjour en nyårsnatt. In kommer en överförfriskad hen som ramlat och slagit i bakhuvudet. Du följer PM enligt gängse rutiner och kommer fram till att hen drabbats av en lätt hjärnskakning. Du diskuterar patienten med bakjour som rekommenderar hemgång, paracetamol och vila i sju dagar. Du informerar patienten som genast frågar dig om det ”verkligen är nödvändigt att vila i en hel vecka”? Det här står det inget om i ditt PM. Du backar ju bakjourens beslut, nåde dig annat på nyårsnatten, men hens fråga rullar om igen i huvudet när du går av ditt pass…

Myt Patienter bör vila efter en lätt hjärnskakning (mild traumatic brain injury, mTBI).

Metod En litteratursökning i PubMed gjordes med MeSH-termerna ”brain injuries” och ”bed rest” samt ”english”, ”randomized controlled trial”, ”systematic reviews” och ”meta-analysis” som avgränsningar.

Resultat Sökningen gav sju träffar, varav två stycken var relevanta för frågeställningen. En randomiserad kontrollerad studie från 2002, som jämförde 6 dagars sängvila med ingen vila efter mTBI, fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande posttraumatiska klagomål 2 veckor samt 3 och 6 månader efter hjärnskakningen, men man såg en signifikant minskad rapportering av yrsel under sängvilan i den första gruppen. En annan randomiserad kontrollerad studie från 2015 jämförde 5 dagars strikt vila med 24 eller 48 timmars vila efter mTBI och där fann man en signifikant ökad rapportering av dagliga symptom efter hjärnskakning samt långsammare tillfrisknande i gruppen med strikt vila.

Diskussion Evidensen är motstridig när det gäller vila efter mTBI, men de studier som finns pekar på att det saknas evidens för att rekommendera vila efter mTBI. För patienten kan det innebära möjlighet att återgå tidigare till skola eller arbete, vilket kan leda till minskade kostnader för samhället. De inkluderade studierna tittar dock på olika studiepopulationer och definierar vila på olika sätt. Det behövs fler stora randomiserade kontrollerade studier för att avgöra om vila är att rekommendera efter mTBI och hur lång en sådan eventuell vila bör vara. Sammanfattningsvis kan man kanske säga ”If you shake the brain, you may wake the brain”?

Referenser

Thomas DG et al. Benefits of strict rest after acute concussion: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2015 Feb;135(2):213-23. doi: 10.1542/peds.2014-0966. Epub 2015 Jan 5.

de Kruijk JR et al. Effectiveness of bed rest after mild traumatic brain injury: a randomised trial of no versus six days of bed rest. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002 Aug;73(2):167-72.