MYT 9: Etyliker ska alltid ha B-vitamin innan Glukos

Bakgrund: Det är löningsfredag i storstan. Klockan är 02 och in kommer en alkoholpåverkad man i 50 års-åldern som hittats medvetandesänkt på en parkbänk. Sedvanliga prover tas och ett glukosdropp ordineras, dock inget B-vitamin. Din kollega undrar då om det har glömts att ordineras eller om patienten inte ska ha B-vitamin.

Myt: En måste alltid ge Vitamin B innan alkoholpåverkade patienter får glukosdropp eller fika pga risken för patienten att utveckla Wernicke’s encephalopathy (WE).

Metod: En sökning på pubmed 160118 med söktermen thiamine AND glucose AND Wernicke’s

Resultat: Sökningen gav 34 träffar varav 6 ansågs vara relevanta.

1. Francini-Pesenti et. al. (2009) såg, i sin retrospektiva studie, 7 fall av WE i samband med parenteral näringstillförsel, av dessa återställdes 6 stycken dagen efter tiamintillförsel medan 1 fall fick bestående men av Korsakoff’s syndrom. Författarna menar att profylax i form av tiamin måste ges till riskpatienter i samband med intravenös näringstillförsel.

2. Merlin et. al. (2012) fann, i sin retrospektiva kohortstudie, ingen skillnad hos de patienter som erhöll tiamin jämfört med de som inte fick tiamin i samband med glukos. Författarna menar att rutinmässig administrering av tiamin ändå bör övervägas.

3. Mayes (1989) rekommenderar administrering av tiamin hos undernärda patienter i samband med tillförsel av höga doser glukos.

4. Koguchi et. al. (2004) beskriver i sin fallstudie en 61-årig undernärd patient med hög alkoholkonsumtion som utvecklar WE. Författarnas slutsats är att glukosadministrering hos patienter med grav vitamin B1-brist kan vara fatal.

5. Wang et. al. (1998) beskriver i sin fallstudie en 11-årig pojke som haft ihållande kräkningar i 2 månader och hålls fastande i 5 dagar på sjukhuset, men erhåller glukosdropp. På 6:e dagen utvecklar han WE.

6. Hack et. al. (1998) redogör i ett inlägg om tidigare studier och menar att det inte finns evidens för att glukosadministrering ska föregås av tiamin.

Diskussion:
-Evidensen för att administrering av tiamin innan glukos förebygger WE är inte samstämmiga.
-Risken för att utveckla WE hos patienter med grav undernäring ska inte underskattas, vilken eventuellt kan förebyggas med administrering av tiamin. Dock visar de genomgångna artiklarna att det är patienter med grav undernäring eller grav b-vitaminbrist som riskerar att utveckla WE/förvärra redan uppkomna symtom av WE.
– I de allra flesta fall är WE reversibelt genom administrering av tiamin i efterhand.
– Tiamin kan också ges i nära anslutning till glukostillförsel.
– Hypoglykemi ska alltid åtgärdas snarast utan att först ta hänsyn till tiamintillförsel.
– Flera av de genomgångna artiklarna tyder på att det är höga doser av glukos som måste tillföras för patienten ska utveckla WE

Slutsats:
-Överväg att ge tiamin (parenteralt) till; patienter med långvarigt gravt alkoholmissbruk, men även till andra riskpatienter med grav B-vitaminbrist.
– I de allra flesta fall är det riskfritt att ge ett glukosdropp eller fika utan att först ge tiamin då evidensen tyder på att det krävs större doser av glukos för att utveckla WE.
– Tiamin kan ges efter glukostillförsel.