Myt #9 Vid vänstergrenblock behöver man inte analysera ST-sträckan

BAKGRUND 

”Om QRS komplexen är breddökade pga vänstergrenblock bör EKG-bedömningen avbrytas här” fick man lära sig på läkarprogrammet och läsa i vissa EKG kompendier. Ofta ser man på akutmottagningen att EKG hos patienter med ett känt vänstergrenblock eller pacemaker inte analyseras med avseende på eventuella ischemiska förändringar.

Man har tagit bort vänstergrenblock som STEMI kriterium i de nya 2013 ACCF/AHA guidelines för STEMI eftersom de flesta patienter med nytillkommet vänstergrenblock inte har AKS.

Patienter med vänstergrenblock och hjärtinfarkt har sämre prognos och riskerar att underbehandlas.

Sgarbossa kriterier kan användas för ischemidiagnostik vid vänstersidigt skänkelblock samt pacemaker-EKG:

1. Konkordant ST-höjning >1 mm (i avledning med positiva QRS) ger 5 poäng

2. ST-sänkning > 1 mm i avl V1, V2 eller V3 ger 3 poäng

3. Diskonkordant ST-höjning > 5 mm (i avledning med negativa QRS) ger 2 poäng

METOD

PubMed (Medline)-sökning: ((Sgarbossa) AND (criteria))

RESULTAT

20 artiklar, varav 4 är mest relevanta.

1. Sgarbossa et al 1996: GUSTO-1 studie av trombolys vid akut hjärtinfarkt. 26003 patienter med akuthjärtinfarkt diagnostiserad med enzymutsläpp, varav 131 (0.5%) hade vänstersidigt skänkelblock. Sgarbossa kriteria har tagits fram. 3 poäng krävs för att uppnå 90% specificitet.

2. Al-Faleh et al 2006: Substudie från ASSENT 2 och 3 studie har visat att tredje kriterium har liten eller ingen diagnostisk nytta.

3. Tabas et al 2007: Meta-analys av 10 studier med sammanlagt 1614 patienter visar att Sgarbossa score > 3 uppnår 98% specificitet och 20% sensitivitet för akut hjärtinfarkt samt LR 7.9 (95% CI 4.5 to 13.8).

4. Maloy et al. 2010: retrospektiv studie av pat med pacemaker och akut hjärtinfakt (n=57) vs kontrollgrupp med pacemaker (n=99) visat att tredje Sgarbossa kriterium har 99% sensitivitet med LR 5.2 (95% CI 1.3-21) för att identifiera akut hjärtinfarkt hos pat med pacenmaker. De andra två kriterierna var icke användbara vid pacemaker EKG.

DISKUSSION

Sgarbossa kriteria har låg sensitivitet och därför inte kan användas för att utesluta hjärtinfarkt. De har dock mycket hög specificitet och är tillförlitliga för att diagnostisera akut hjärtinfarkt hos patienter med känt vänstersidigt skänkelblock eller pacemaker.

 

Leave a Reply